X
!

SAJNÁLATTAL TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET, HOGY A VELEMI OTTHON  2012. MÁRCIUS 31-ÉN BEZÁRTA KAPUIT ÉS JELENLEG NEM TUD GYERMEKEKET FOGADNI!

A NEMZETKÖZI CAMPHILL MOZGALOM

A következőkben rövid ismertetést adunk a nemzetközi Camphill mozgalom felépítéséről, tevékenységéről és céljairól

Az antropozófiai gyógypedagógiai és szociálterápiai tevékenység

Az antropozófiai alapokon működő gyógypedagógiai és szociálterápiai munka ma két nagy területre oszlik, de oly módon, hogy az egyik magába foglalja a másikat. Az egész mozgalomnak, mely Rudolf Steiner munkásságára és előadásaira épülve jött létre, csak egy részét képezi a Camphill mozgalom, hiszen ma a világ 40 országában 500 antropozófiai alapokon dolgozó otthon működik és ebből csak 120-at neveznek Camphillnek.

A Camphill mozgalom

Mi is az, ami az antropozófiai alapokon működő otthonokat egy Camphill otthontól megkülönbözteti? Nos, erre a kérdésre nehéz választ adni, mert a különbségek az idő múlásával egyre jobban eltűnnek, de mégis van két olyan jellemző, amit mint alapkülönbséget fel lehet ismerni. Ezek a következők: egy Camphill közösségben tudatos közösségformáló munka folyik, melynek alapja az együttélés és a Camphill közösségekben tudatos szellemi kutatómunka is folyik, melyben ha nem is a közösség minden tagja, de egy jelentős része aktívan részt vesz.

Antropozófiai gyógypedagógiai és szociálterápiai mozgalom

Miért van ma mégis a mozgalom két részre osztva, amikor a különbségek egyre inkább eltűnnek? Azért, mert a Camphill név az olyan, mint egy jól bevezetett márkanév, ami az egész világ számára azt jelenti, hogy ez egy olyan hely, ahol szellemi fogyatékos emberek gyógyítását életközösségekben végzik és igen sikeresen. Ugyanakkor a Camphill mozgalom alapítójának erős személyisége és az ott alkalmazott módszerek is az elkülönülés felé mutattak, ami mint történelmi hagyomány, mind a mai napig fennmaradt.

A Camphill mozgalom felépítése

A világ különféle országában működő Camphill közösségek egy közös szervezetet, egy küldöttközgyűlést hoztak létre Camphill Worldwide Mouvement néven, mely találkozó az antropozófiai gyógypedagógiai és szociálterápiai munka nemzetközi fóruma. Ez a küldöttközgyűlés évente egy alkalommal találkozik, amikor az országok által delegált küldöttek, közel 80 ember, 3 napra jön össze és megbeszélik a munka mindenkit érintő ill. érdeklő kérdéseit. A nemzetközi mozgalom képviseletét és szervezését a Movement Group-nak nevezett csoport végzi, akik évente két alkalommal találkoznak. A Mouvement regionális elvek alapján épül fel és a régiók által megválasztott küldöttek alkotják a világtalálkozó küldöttközgyűlését.

A Camphill Worldwide Mouvement jelenleg az Orvosi Szekció keretein belül dolgozik, de éppen most folynak a tárgyalások arról, hogy a Konferenciát, mint egy önálló egységet, a Goetheanum kereteibe felvegyék. Addig is, míg nem önállósul a Konferencia, találkozói az Orvosi Szekció keretein belül kerülnek megrendezésre.

A Konferencia különféle szerveket hoz létre, így pl. ad-hoc és állandó munkacsoportokat és egy titkárságot is. A Konferencia saját és a munkacsoportok munkájáról egy Newslettert ad ki, amiben ezek munkáját ismertetik. A titkárság két főből áll, a titkárból és egy asszisztensből, akik munkáját a tagok által befizetett tagdíjakból és hozzájárulásokból finanszírozzák.

A konferencia küldötteit a regionális fórumok választják meg és minden régió saját maga határozza meg, hány küldöttet kíván a konferenciára elküldeni. Ezt a számot aztán a Mouvement Group-al egyeztetni kell, akik a megfelelő képviseleti arány, valamint a konferencia még működőképes létszámának ill. az együttes munka egyensúlyának figyelembe vételével a küldöttek számáról közösen döntenek.

A Konferencia tagja lehet minden szervezet, aki a Camphill mozgalomhoz csatlakozott. Ezen túlmenően elsősorban az antropozófiai munka és az akarat számít, hogy az adott ország mennyire aktívan jelenik meg a Konferenciákon, annak munkacsoportjaiban és mennyire működik együtt azokkal. A Konferencia egyébként nem jogi személy, mint ahogyan az antropozófiai alapon működő gyógypedagógiai és szociálterápiai otthonok közösségei közül számos sem az, csak mint együttműködés, mint laza munkacsoport jött létre, jogi személyiség nélkül. Pl. a német egyesületnek nevezett szervezet sem jogi személy, csak egy a német Camphill otthonok által létrehozott munkacsoport, ami aztán az országos ügyeket koordinálja és kifelé az országot képviseli. Más helyeken azonban ezek az összefogó közösségek, általában, mint egyesületek léteznek és dolgoznak.

A Camphill Worldwide Mouvement (Világmozgalom) regionális elvek alapján épül fel és a régiók által megválasztott küldöttek alkotják a világtalálkozó küldöttközgyűlését. Magyarország a Közép-Európai régió tagja, ebbe a régióba tartoznak még: Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Ausztria, Lengyelország és a Cseh Köztársaság.

Minden régiónak is van egy fóruma, ahol a régió tagközösségeinek küldöttei találkoznak, évente általában két alkalommal. Ezt a mi Régiónkban „Camphill Forum Mittel-Europa”-nak nevezik, és ennek a szervnek is van egy Regionális Tanácsa, (a „Regionsgruppe”), amelyet a Forum által megválasztott tagok alkotnak és ez a csoport foglalkozik az ügyekkel két Forum találkozó között.

A jelenlegi Regionsgruppe vezetője Roger Furze úr, a Lehenhof-i Camphill közösségből és tagjai között van a Magyarországi Camphill Egyesület képviselője (Takáts Péter) is. Azoknak a szervezeteknek, akik részt akarnak venni a nemzetközi gyógypedagógiai és szociálterápiai életben és munkában a Regionsgruppe-hoz kell fordulniuk. Itt kell jelentkezni a felvételi kérelmekkel, és végül a FORUM dönti el, hogy a jelentkező közösséget a Camphill mozgalomba felveszik–e.

Milyen kritériumok alapján dönt a Forum arról, hogy valakit felvesz vagy sem?

A Forum először is meg akarja ismerni, hogy egy adott országban milyen munka folyik. A felvételnek, a közös munkának nem az az alapfeltétele, hogy az adott országban már egy Camphill otthon működjön, hanem inkább azt nézik, hogy milyen munka folyik ott. Ennek során elsősorban az a kérdés, hogy a közösség formáló munkát komolyan veszik-e és hogy folyik-e szellemi munka a közösségben, de ezek mellett az is döntő a felvétel kérdésében, hogy az adott közösség mennyire akarja azt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az adott ország képviselője mennyire aktívan jelenik meg, és a Régió munkájában hogyan vesz részt. Tud-e az adott országban élő és működő közösség állandó és élő kapcsolatot a régióval alakítani vagy sem, milyenek az emberek, akik az országot képviselik, azt a módszert és gondolkodást amivel dolgozni akarnak képesek-e komolyan venni és a szerint élni és dolgozni.

Ha a jelentkező közösség ezeknek a feltételeknek megfelel, akkor a Nemzetközi Camphill Mozgalom tagja lehet és elismerten használhatja a Camphill nevet. A Camphill név egyébként nem védett, és senki sem tart rá igényt, csak néhány országban védették le az országos szervezetek. Ez pedig azt jelenti, hogy bárki szabadon felveheti ezt a nevet, de a Camphill név használata nem jelenti automatikusan a nemzetközi mozgalomhoz való tartozást is, A mozgalomba csak a fent ismertetett kritériumok teljesülése esetén nyer felvételt egy ország közössége és ha ezeknek nem felel meg, akkor – bárhogyan is hívják – a nemzetközi együttműködésből származó előnyöket nem tudja élvezni.

Az új Camphill közösségekről

A Camphill otthonokat két nagy csoportra lehet osztani, az egyik csoportban azok az otthonok találhatók, melyeket a régi nagy személyiségek alapítottak, és ennek hatására  még a régi merev szabályok érvényesülnek. De a kor követelményeinek figyelembe vételétől ezek a közösségek sem tudnak eltekinteni és egyre inkább látniuk kell, hogy a változatlanság lassan a fejlődés akadályává válik.

Így aztán a másik csoportba tartozó, újabb alapítású otthonokban a régi merev szabályok fellazulnak és feloldódnak, a környezet és a közösség kölcsönhatása és együttműködése egyre erősebbé és tudatosabbá válik. A közösségek nem zárt és a világtól elkülönülten élő és dolgozó egységek, hanem a tágabb környezet részei és együttműködő partnerei.

De minden változás ellenére a leghaladóbb és legkorszerűbb Camphill közösséget is az jellemzi, hogy van bennük egy csoport, aki antropozófiai megismerés útján halad és tudatos szellemi kutatómunkát végez, azaz szellemi munkával, szellemi fejlesztéssel foglalkozik, amelyben ha a közösség minden tagja nem is, de egy jelentős része szintén aktívan részt vesz. Továbbá a közösség valamennyi tagja tudja és támogatja, hogy egy Camphill közösségben a gyógyító nevelő tevékenység mellett tudatos közösségformáló munka is folyik. Ezek azok a lényeges jellemzők, amelyek megkülönböztetik a Camphill közösségeket a többi hasonló tevékenységet végző közösségtől.

Összeállította: Takáts Péter